Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.68xu/1 lượt
1.70625Xu/1 lượt 1.70625Xu/1 lượt 1.70625Xu/1 lượt 1.70625Xu/1 lượt 2.73xu/1 lượt
1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.68xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 3.36xu/1 lượt
1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.68xu/1 lượt
1.4553Xu/1 lượt 1.4553Xu/1 lượt 1.4553Xu/1 lượt 1.4553Xu/1 lượt 2.32848xu/1 lượt
1.65375Xu/1 lượt 1.65375Xu/1 lượt 1.65375Xu/1 lượt 1.65375Xu/1 lượt 2.646xu/1 lượt
2.975Xu/1 lượt 2.975Xu/1 lượt 2.975Xu/1 lượt 2.975Xu/1 lượt 4.76xu/1 lượt
4.1375Xu/1 lượt 4.1375Xu/1 lượt 4.1375Xu/1 lượt 4.1375Xu/1 lượt 6.62xu/1 lượt
1.0749375Xu/1 lượt 1.0749375Xu/1 lượt 1.0749375Xu/1 lượt 1.0749375Xu/1 lượt 1.7199xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 21xu/1 lượt
2.625Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 4.2xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 42xu/1 lượt
5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 8.4xu/1 lượt
3.9375Xu/1 lượt 3.9375Xu/1 lượt 3.9375Xu/1 lượt 3.9375Xu/1 lượt 6.3xu/1 lượt
7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 12.6xu/1 lượt
7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 12.6xu/1 lượt
13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 21xu/1 lượt
6.5625Xu/1 lượt 6.5625Xu/1 lượt 6.5625Xu/1 lượt 6.5625Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 21xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 42xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 42xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 42xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 84xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 42xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 84xu/1 lượt
21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 33.6xu/1 lượt
24.975Xu/1 lượt 24.975Xu/1 lượt 24.975Xu/1 lượt 24.975Xu/1 lượt 39.96xu/1 lượt
13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 21xu/1 lượt
57.8875Xu/1 lượt 57.8875Xu/1 lượt 57.8875Xu/1 lượt 57.8875Xu/1 lượt 92.62xu/1 lượt
48.7875Xu/1 lượt 48.7875Xu/1 lượt 48.7875Xu/1 lượt 48.7875Xu/1 lượt 78.06xu/1 lượt
28.35Xu/1 lượt 28.35Xu/1 lượt 28.35Xu/1 lượt 28.35Xu/1 lượt 45.36xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
78.75Xu/1 lượt 78.75Xu/1 lượt 78.75Xu/1 lượt 78.75Xu/1 lượt 126xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
262.5Xu/1 lượt 262.5Xu/1 lượt 262.5Xu/1 lượt 262.5Xu/1 lượt 420xu/1 lượt
196.875Xu/1 lượt 196.875Xu/1 lượt 196.875Xu/1 lượt 196.875Xu/1 lượt 315xu/1 lượt
105Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 168xu/1 lượt
131.25Xu/1 lượt 131.25Xu/1 lượt 131.25Xu/1 lượt 131.25Xu/1 lượt 210xu/1 lượt
236.25Xu/1 lượt 236.25Xu/1 lượt 236.25Xu/1 lượt 236.25Xu/1 lượt 378xu/1 lượt
9.1875Xu/1 lượt 9.1875Xu/1 lượt 9.1875Xu/1 lượt 9.1875Xu/1 lượt 14.7xu/1 lượt
656.25Xu/1 lượt 656.25Xu/1 lượt 656.25Xu/1 lượt 656.25Xu/1 lượt 1050xu/1 lượt
393.75Xu/1 lượt 393.75Xu/1 lượt 393.75Xu/1 lượt 393.75Xu/1 lượt 630xu/1 lượt
13.7875Xu/1 lượt 13.7875Xu/1 lượt 13.7875Xu/1 lượt 13.7875Xu/1 lượt 22.06xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
105Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 168xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
65.625Xu/1 lượt 65.625Xu/1 lượt 65.625Xu/1 lượt 65.625Xu/1 lượt 105xu/1 lượt
131.25Xu/1 lượt 131.25Xu/1 lượt 131.25Xu/1 lượt 131.25Xu/1 lượt 210xu/1 lượt
393.75Xu/1 lượt 393.75Xu/1 lượt 393.75Xu/1 lượt 393.75Xu/1 lượt 630xu/1 lượt
78.75Xu/1 lượt 78.75Xu/1 lượt 78.75Xu/1 lượt 78.75Xu/1 lượt 126xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
32.8125Xu/1 lượt 32.8125Xu/1 lượt 32.8125Xu/1 lượt 32.8125Xu/1 lượt 52.5xu/1 lượt
21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 33.6xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 84xu/1 lượt
38.0375Xu/1 lượt 38.0375Xu/1 lượt 38.0375Xu/1 lượt 38.0375Xu/1 lượt 60.86xu/1 lượt
78.7125Xu/1 lượt 78.7125Xu/1 lượt 78.7125Xu/1 lượt 78.7125Xu/1 lượt 125.94xu/1 lượt
34.0625Xu/1 lượt 34.0625Xu/1 lượt 34.0625Xu/1 lượt 34.0625Xu/1 lượt 54.5xu/1 lượt
50.4375Xu/1 lượt 50.4375Xu/1 lượt 50.4375Xu/1 lượt 50.4375Xu/1 lượt 80.7xu/1 lượt
37.2125Xu/1 lượt 37.2125Xu/1 lượt 37.2125Xu/1 lượt 37.2125Xu/1 lượt 59.54xu/1 lượt
13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 21xu/1 lượt
19.6875Xu/1 lượt 19.6875Xu/1 lượt 19.6875Xu/1 lượt 19.6875Xu/1 lượt 31.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2708.8375Xu/1 lượt 2708.8375Xu/1 lượt 2708.8375Xu/1 lượt 2708.8375Xu/1 lượt 4334.14xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 21xu/1 lượt
39.375Xu/1 lượt 39.375Xu/1 lượt 39.375Xu/1 lượt 39.375Xu/1 lượt 63xu/1 lượt
7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 12.6xu/1 lượt
9.925Xu/1 lượt 9.925Xu/1 lượt 9.925Xu/1 lượt 9.925Xu/1 lượt 15.88xu/1 lượt
23.875Xu/1 lượt 23.875Xu/1 lượt 23.875Xu/1 lượt 23.875Xu/1 lượt 38.2xu/1 lượt
17.0125Xu/1 lượt 17.0125Xu/1 lượt 17.0125Xu/1 lượt 17.0125Xu/1 lượt 27.22xu/1 lượt
17.0125Xu/1 lượt 17.0125Xu/1 lượt 17.0125Xu/1 lượt 17.0125Xu/1 lượt 27.22xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
14.4375Xu/1 lượt 14.4375Xu/1 lượt 14.4375Xu/1 lượt 14.4375Xu/1 lượt 23.1xu/1 lượt
18.375Xu/1 lượt 18.375Xu/1 lượt 18.375Xu/1 lượt 18.375Xu/1 lượt 29.4xu/1 lượt
51.1875Xu/1 lượt 51.1875Xu/1 lượt 51.1875Xu/1 lượt 51.1875Xu/1 lượt 81.9xu/1 lượt
13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 21xu/1 lượt
6.5625Xu/1 lượt 6.5625Xu/1 lượt 6.5625Xu/1 lượt 6.5625Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
19.85Xu/1 lượt 19.85Xu/1 lượt 19.85Xu/1 lượt 19.85Xu/1 lượt 31.76xu/1 lượt
5.95Xu/1 lượt 5.95Xu/1 lượt 5.95Xu/1 lượt 5.95Xu/1 lượt 9.52xu/1 lượt
29.7625Xu/1 lượt 29.7625Xu/1 lượt 29.7625Xu/1 lượt 29.7625Xu/1 lượt 47.62xu/1 lượt
34.725Xu/1 lượt 34.725Xu/1 lượt 34.725Xu/1 lượt 34.725Xu/1 lượt 55.56xu/1 lượt
16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 26.46xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 12.6xu/1 lượt
13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 21xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
15.75Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 25.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
34.45Xu/1 lượt 34.45Xu/1 lượt 34.45Xu/1 lượt 34.45Xu/1 lượt 55.12xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
109.2625Xu/1 lượt 109.2625Xu/1 lượt 109.2625Xu/1 lượt 109.2625Xu/1 lượt 174.82xu/1 lượt
771.75Xu/1 lượt 771.75Xu/1 lượt 771.75Xu/1 lượt 771.75Xu/1 lượt 1234.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
110.25Xu/1 lượt 110.25Xu/1 lượt 110.25Xu/1 lượt 110.25Xu/1 lượt 176.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 2.1xu/1 lượt
1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 2.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 50.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 2.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
62.8375Xu/1 lượt 62.8375Xu/1 lượt 62.8375Xu/1 lượt 62.8375Xu/1 lượt 100.54xu/1 lượt
9.2375Xu/1 lượt 9.2375Xu/1 lượt 9.2375Xu/1 lượt 9.2375Xu/1 lượt 14.78xu/1 lượt
9.2375Xu/1 lượt 9.2375Xu/1 lượt 9.2375Xu/1 lượt 9.2375Xu/1 lượt 14.78xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 12.6xu/1 lượt
9.1875Xu/1 lượt 9.1875Xu/1 lượt 9.1875Xu/1 lượt 9.1875Xu/1 lượt 14.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3972.975Xu/1 lượt 3972.975Xu/1 lượt 3972.975Xu/1 lượt 3972.975Xu/1 lượt 6356.76xu/1 lượt
3972.975Xu/1 lượt 3972.975Xu/1 lượt 3972.975Xu/1 lượt 3972.975Xu/1 lượt 6356.76xu/1 lượt
3972.975Xu/1 lượt 3972.975Xu/1 lượt 3972.975Xu/1 lượt 3972.975Xu/1 lượt 6356.76xu/1 lượt
3972.975Xu/1 lượt 3972.975Xu/1 lượt 3972.975Xu/1 lượt 3972.975Xu/1 lượt 6356.76xu/1 lượt
503.8125Xu/1 lượt 503.8125Xu/1 lượt 503.8125Xu/1 lượt 503.8125Xu/1 lượt 806.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5512.5Xu/1 lượt 5512.5Xu/1 lượt 5512.5Xu/1 lượt 5512.5Xu/1 lượt 8820xu/1 lượt
6890.625Xu/1 lượt 6890.625Xu/1 lượt 6890.625Xu/1 lượt 6890.625Xu/1 lượt 11025xu/1 lượt
12919.925Xu/1 lượt 12919.925Xu/1 lượt 12919.925Xu/1 lượt 12919.925Xu/1 lượt 20671.88xu/1 lượt
551.25Xu/1 lượt 551.25Xu/1 lượt 551.25Xu/1 lượt 551.25Xu/1 lượt 882xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
66.9375Xu/1 lượt 66.9375Xu/1 lượt 66.9375Xu/1 lượt 66.9375Xu/1 lượt 107.1xu/1 lượt
87.9375Xu/1 lượt 87.9375Xu/1 lượt 87.9375Xu/1 lượt 87.9375Xu/1 lượt 140.7xu/1 lượt
44.625Xu/1 lượt 44.625Xu/1 lượt 44.625Xu/1 lượt 44.625Xu/1 lượt 71.4xu/1 lượt
34.125Xu/1 lượt 34.125Xu/1 lượt 34.125Xu/1 lượt 34.125Xu/1 lượt 54.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
39.375Xu/1 lượt 39.375Xu/1 lượt 39.375Xu/1 lượt 39.375Xu/1 lượt 63xu/1 lượt
36.75Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 58.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
36.75Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 36.75Xu/1 lượt 58.8xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 84xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.3625Xu/1 lượt 2.3625Xu/1 lượt 2.3625Xu/1 lượt 2.3625Xu/1 lượt 3.78xu/1 lượt
1.96875Xu/1 lượt 1.96875Xu/1 lượt 1.96875Xu/1 lượt 1.96875Xu/1 lượt 3.15xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
8.5375Xu/1 lượt 8.5375Xu/1 lượt 8.5375Xu/1 lượt 8.5375Xu/1 lượt 13.66xu/1 lượt
7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 7.875Xu/1 lượt 12.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9.1875Xu/1 lượt 9.1875Xu/1 lượt 9.1875Xu/1 lượt 9.1875Xu/1 lượt 14.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.625Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 4.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9.1875Xu/1 lượt 9.1875Xu/1 lượt 9.1875Xu/1 lượt 9.1875Xu/1 lượt 14.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 21xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1500Xu/1 lượt 1500Xu/1 lượt 1500Xu/1 lượt 1500Xu/1 lượt 2400xu/1 lượt
4375Xu/1 lượt 4375Xu/1 lượt 4375Xu/1 lượt 4375Xu/1 lượt 7000xu/1 lượt
8750Xu/1 lượt 8750Xu/1 lượt 8750Xu/1 lượt 8750Xu/1 lượt 14000xu/1 lượt
11250Xu/1 lượt 11250Xu/1 lượt 11250Xu/1 lượt 11250Xu/1 lượt 18000xu/1 lượt
15000Xu/1 lượt 15000Xu/1 lượt 15000Xu/1 lượt 15000Xu/1 lượt 24000xu/1 lượt
28750Xu/1 lượt 28750Xu/1 lượt 28750Xu/1 lượt 28750Xu/1 lượt 46000xu/1 lượt
62500Xu/1 lượt 62500Xu/1 lượt 62500Xu/1 lượt 62500Xu/1 lượt 100000xu/1 lượt
43750Xu/1 lượt 43750Xu/1 lượt 43750Xu/1 lượt 43750Xu/1 lượt 70000xu/1 lượt
43750Xu/1 lượt 43750Xu/1 lượt 43750Xu/1 lượt 43750Xu/1 lượt 70000xu/1 lượt
62500Xu/1 lượt 62500Xu/1 lượt 62500Xu/1 lượt 62500Xu/1 lượt 100000xu/1 lượt
10000Xu/1 lượt 10000Xu/1 lượt 10000Xu/1 lượt 10000Xu/1 lượt 16000xu/1 lượt
15000Xu/1 lượt 15000Xu/1 lượt 15000Xu/1 lượt 15000Xu/1 lượt 24000xu/1 lượt
18750Xu/1 lượt 18750Xu/1 lượt 18750Xu/1 lượt 18750Xu/1 lượt 30000xu/1 lượt
1875Xu/1 lượt 1875Xu/1 lượt 1875Xu/1 lượt 1875Xu/1 lượt 3000xu/1 lượt
2250Xu/1 lượt 2250Xu/1 lượt 2250Xu/1 lượt 2250Xu/1 lượt 3600xu/1 lượt
9375Xu/1 lượt 9375Xu/1 lượt 9375Xu/1 lượt 9375Xu/1 lượt 15000xu/1 lượt
3125Xu/1 lượt 3125Xu/1 lượt 3125Xu/1 lượt 3125Xu/1 lượt 5000xu/1 lượt
375Xu/1 lượt 375Xu/1 lượt 375Xu/1 lượt 375Xu/1 lượt 600xu/1 lượt
8125Xu/1 lượt 8125Xu/1 lượt 8125Xu/1 lượt 8125Xu/1 lượt 13000xu/1 lượt
3125Xu/1 lượt 3125Xu/1 lượt 3125Xu/1 lượt 3125Xu/1 lượt 5000xu/1 lượt
11250Xu/1 lượt 11250Xu/1 lượt 11250Xu/1 lượt 11250Xu/1 lượt 18000xu/1 lượt
15000Xu/1 lượt 15000Xu/1 lượt 15000Xu/1 lượt 15000Xu/1 lượt 24000xu/1 lượt
2500Xu/1 lượt 2500Xu/1 lượt 2500Xu/1 lượt 2500Xu/1 lượt 4000xu/1 lượt
6943.75Xu/1 lượt 6943.75Xu/1 lượt 6943.75Xu/1 lượt 6943.75Xu/1 lượt 11110xu/1 lượt
4375Xu/1 lượt 4375Xu/1 lượt 4375Xu/1 lượt 4375Xu/1 lượt 7000xu/1 lượt
6943.75Xu/1 lượt 6943.75Xu/1 lượt 6943.75Xu/1 lượt 6943.75Xu/1 lượt 11110xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.5625Xu/1 lượt 6.5625Xu/1 lượt 6.5625Xu/1 lượt 6.5625Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
19.6875Xu/1 lượt 19.6875Xu/1 lượt 19.6875Xu/1 lượt 19.6875Xu/1 lượt 31.5xu/1 lượt
13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 21xu/1 lượt
11.2625Xu/1 lượt 11.2625Xu/1 lượt 11.2625Xu/1 lượt 11.2625Xu/1 lượt 18.02xu/1 lượt
24.5Xu/1 lượt 24.5Xu/1 lượt 24.5Xu/1 lượt 24.5Xu/1 lượt 39.2xu/1 lượt
46.35Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 74.16xu/1 lượt
22.5125Xu/1 lượt 22.5125Xu/1 lượt 22.5125Xu/1 lượt 22.5125Xu/1 lượt 36.02xu/1 lượt
23.625Xu/1 lượt 23.625Xu/1 lượt 23.625Xu/1 lượt 23.625Xu/1 lượt 37.8xu/1 lượt
21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 33.6xu/1 lượt
48.5625Xu/1 lượt 48.5625Xu/1 lượt 48.5625Xu/1 lượt 48.5625Xu/1 lượt 77.7xu/1 lượt
22.5125Xu/1 lượt 22.5125Xu/1 lượt 22.5125Xu/1 lượt 22.5125Xu/1 lượt 36.02xu/1 lượt
32.8125Xu/1 lượt 32.8125Xu/1 lượt 32.8125Xu/1 lượt 32.8125Xu/1 lượt 52.5xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 42xu/1 lượt
13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 21xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
28.875Xu/1 lượt 28.875Xu/1 lượt 28.875Xu/1 lượt 28.875Xu/1 lượt 46.2xu/1 lượt
172.15Xu/1 lượt 172.15Xu/1 lượt 172.15Xu/1 lượt 172.15Xu/1 lượt 275.44xu/1 lượt
132.4375Xu/1 lượt 132.4375Xu/1 lượt 132.4375Xu/1 lượt 132.4375Xu/1 lượt 211.9xu/1 lượt
79.4625Xu/1 lượt 79.4625Xu/1 lượt 79.4625Xu/1 lượt 79.4625Xu/1 lượt 127.14xu/1 lượt
146.3375Xu/1 lượt 146.3375Xu/1 lượt 146.3375Xu/1 lượt 146.3375Xu/1 lượt 234.14xu/1 lượt
86.075Xu/1 lượt 86.075Xu/1 lượt 86.075Xu/1 lượt 86.075Xu/1 lượt 137.72xu/1 lượt
97.125Xu/1 lượt 97.125Xu/1 lượt 97.125Xu/1 lượt 97.125Xu/1 lượt 155.4xu/1 lượt
51.1875Xu/1 lượt 51.1875Xu/1 lượt 51.1875Xu/1 lượt 51.1875Xu/1 lượt 81.9xu/1 lượt
226.1875Xu/1 lượt 226.1875Xu/1 lượt 226.1875Xu/1 lượt 226.1875Xu/1 lượt 361.9xu/1 lượt
48.5625Xu/1 lượt 48.5625Xu/1 lượt 48.5625Xu/1 lượt 48.5625Xu/1 lượt 77.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.030875Xu/1 lượt 0.030875Xu/1 lượt 0.030875Xu/1 lượt 0.030875Xu/1 lượt 0.0494xu/1 lượt
0.1047375Xu/1 lượt 0.1047375Xu/1 lượt 0.1047375Xu/1 lượt 0.1047375Xu/1 lượt 0.16758xu/1 lượt
0.1254125Xu/1 lượt 0.1254125Xu/1 lượt 0.1254125Xu/1 lượt 0.1254125Xu/1 lượt 0.20066xu/1 lượt
4.45Xu/1 lượt 4.45Xu/1 lượt 4.45Xu/1 lượt 4.45Xu/1 lượt 7.12xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
65.625Xu/1 lượt 65.625Xu/1 lượt 65.625Xu/1 lượt 65.625Xu/1 lượt 105xu/1 lượt
603.75Xu/1 lượt 603.75Xu/1 lượt 603.75Xu/1 lượt 603.75Xu/1 lượt 966xu/1 lượt
905.625Xu/1 lượt 905.625Xu/1 lượt 905.625Xu/1 lượt 905.625Xu/1 lượt 1449xu/1 lượt
264.8625Xu/1 lượt 264.8625Xu/1 lượt 264.8625Xu/1 lượt 264.8625Xu/1 lượt 423.78xu/1 lượt
317.8375Xu/1 lượt 317.8375Xu/1 lượt 317.8375Xu/1 lượt 317.8375Xu/1 lượt 508.54xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9.1875Xu/1 lượt 9.1875Xu/1 lượt 9.1875Xu/1 lượt 9.1875Xu/1 lượt 14.7xu/1 lượt
1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 2.1xu/1 lượt
3.9375Xu/1 lượt 3.9375Xu/1 lượt 3.9375Xu/1 lượt 3.9375Xu/1 lượt 6.3xu/1 lượt
5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 8.4xu/1 lượt
6.5625Xu/1 lượt 6.5625Xu/1 lượt 6.5625Xu/1 lượt 6.5625Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 2.205xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.8875Xu/1 lượt 6.8875Xu/1 lượt 6.8875Xu/1 lượt 6.8875Xu/1 lượt 11.02xu/1 lượt
20.675Xu/1 lượt 20.675Xu/1 lượt 20.675Xu/1 lượt 20.675Xu/1 lượt 33.08xu/1 lượt
11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 17.64xu/1 lượt
0.6890625Xu/1 lượt 0.6890625Xu/1 lượt 0.6890625Xu/1 lượt 0.6890625Xu/1 lượt 1.1025xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.975Xu/1 lượt 3.975Xu/1 lượt 3.975Xu/1 lượt 3.975Xu/1 lượt 6.36xu/1 lượt
10.6Xu/1 lượt 10.6Xu/1 lượt 10.6Xu/1 lượt 10.6Xu/1 lượt 16.96xu/1 lượt
63.575Xu/1 lượt 63.575Xu/1 lượt 63.575Xu/1 lượt 63.575Xu/1 lượt 101.72xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
4.1375Xu/1 lượt 4.1375Xu/1 lượt 4.1375Xu/1 lượt 4.1375Xu/1 lượt 6.62xu/1 lượt
28.875Xu/1 lượt 28.875Xu/1 lượt 28.875Xu/1 lượt 28.875Xu/1 lượt 46.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
71.6625Xu/1 lượt 71.6625Xu/1 lượt 71.6625Xu/1 lượt 71.6625Xu/1 lượt 114.66xu/1 lượt
34.45Xu/1 lượt 34.45Xu/1 lượt 34.45Xu/1 lượt 34.45Xu/1 lượt 55.12xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.95Xu/1 lượt 5.95Xu/1 lượt 5.95Xu/1 lượt 5.95Xu/1 lượt 9.52xu/1 lượt
39.375Xu/1 lượt 39.375Xu/1 lượt 39.375Xu/1 lượt 39.375Xu/1 lượt 63xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
11.8125Xu/1 lượt 11.8125Xu/1 lượt 11.8125Xu/1 lượt 11.8125Xu/1 lượt 18.9xu/1 lượt
9.9375Xu/1 lượt 9.9375Xu/1 lượt 9.9375Xu/1 lượt 9.9375Xu/1 lượt 15.9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 2.205xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 2.205xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 2.205xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 42xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 42xu/1 lượt
13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 13.125Xu/1 lượt 21xu/1 lượt
1.595875Xu/1 lượt 1.595875Xu/1 lượt 1.595875Xu/1 lượt 1.595875Xu/1 lượt 2.5534xu/1 lượt
2.65Xu/1 lượt 2.65Xu/1 lượt 2.65Xu/1 lượt 2.65Xu/1 lượt 4.24xu/1 lượt
1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 2.205xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
39.375Xu/1 lượt 39.375Xu/1 lượt 39.375Xu/1 lượt 39.375Xu/1 lượt 63xu/1 lượt
19.6875Xu/1 lượt 19.6875Xu/1 lượt 19.6875Xu/1 lượt 19.6875Xu/1 lượt 31.5xu/1 lượt
17.875Xu/1 lượt 17.875Xu/1 lượt 17.875Xu/1 lượt 17.875Xu/1 lượt 28.6xu/1 lượt
18.2Xu/1 lượt 18.2Xu/1 lượt 18.2Xu/1 lượt 18.2Xu/1 lượt 29.12xu/1 lượt
17.075Xu/1 lượt 17.075Xu/1 lượt 17.075Xu/1 lượt 17.075Xu/1 lượt 27.32xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.625Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 4.2xu/1 lượt
2.625Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 4.2xu/1 lượt
2.625Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 2.625Xu/1 lượt 4.2xu/1 lượt
0.65625Xu/1 lượt 0.65625Xu/1 lượt 0.65625Xu/1 lượt 0.65625Xu/1 lượt 1.05xu/1 lượt
4.25Xu/1 lượt 4.25Xu/1 lượt 4.25Xu/1 lượt 4.25Xu/1 lượt 6.8xu/1 lượt
2.65Xu/1 lượt 2.65Xu/1 lượt 2.65Xu/1 lượt 2.65Xu/1 lượt 4.24xu/1 lượt
3.975Xu/1 lượt 3.975Xu/1 lượt 3.975Xu/1 lượt 3.975Xu/1 lượt 6.36xu/1 lượt
1.985875Xu/1 lượt 1.985875Xu/1 lượt 1.985875Xu/1 lượt 1.985875Xu/1 lượt 3.1774xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
131.25Xu/1 lượt 131.25Xu/1 lượt 131.25Xu/1 lượt 131.25Xu/1 lượt 210xu/1 lượt
393.75Xu/1 lượt 393.75Xu/1 lượt 393.75Xu/1 lượt 393.75Xu/1 lượt 630xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.7625Xu/1 lượt 2.7625Xu/1 lượt 2.7625Xu/1 lượt 2.7625Xu/1 lượt 4.42xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.44375Xu/1 lượt 1.44375Xu/1 lượt 1.44375Xu/1 lượt 1.44375Xu/1 lượt 2.31xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 2.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 2.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.5625Xu/1 lượt 6.5625Xu/1 lượt 6.5625Xu/1 lượt 6.5625Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
46.35Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 74.16xu/1 lượt
49Xu/1 lượt 49Xu/1 lượt 49Xu/1 lượt 49Xu/1 lượt 78.4xu/1 lượt
47.675Xu/1 lượt 47.675Xu/1 lượt 47.675Xu/1 lượt 47.675Xu/1 lượt 76.28xu/1 lượt
22.5125Xu/1 lượt 22.5125Xu/1 lượt 22.5125Xu/1 lượt 22.5125Xu/1 lượt 36.02xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
168.85Xu/1 lượt 168.85Xu/1 lượt 168.85Xu/1 lượt 168.85Xu/1 lượt 270.16xu/1 lượt
206.725Xu/1 lượt 206.725Xu/1 lượt 206.725Xu/1 lượt 206.725Xu/1 lượt 330.76xu/1 lượt
121.8375Xu/1 lượt 121.8375Xu/1 lượt 121.8375Xu/1 lượt 121.8375Xu/1 lượt 194.94xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
56.2875Xu/1 lượt 56.2875Xu/1 lượt 56.2875Xu/1 lượt 56.2875Xu/1 lượt 90.06xu/1 lượt
76.15Xu/1 lượt 76.15Xu/1 lượt 76.15Xu/1 lượt 76.15Xu/1 lượt 121.84xu/1 lượt
66.225Xu/1 lượt 66.225Xu/1 lượt 66.225Xu/1 lượt 66.225Xu/1 lượt 105.96xu/1 lượt
68.8125Xu/1 lượt 68.8125Xu/1 lượt 68.8125Xu/1 lượt 68.8125Xu/1 lượt 110.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
344.5375Xu/1 lượt 344.5375Xu/1 lượt 344.5375Xu/1 lượt 344.5375Xu/1 lượt 551.26xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
620.1625Xu/1 lượt 620.1625Xu/1 lượt 620.1625Xu/1 lượt 620.1625Xu/1 lượt 992.26xu/1 lượt
689.0625Xu/1 lượt 689.0625Xu/1 lượt 689.0625Xu/1 lượt 689.0625Xu/1 lượt 1102.5xu/1 lượt
895.7875Xu/1 lượt 895.7875Xu/1 lượt 895.7875Xu/1 lượt 895.7875Xu/1 lượt 1433.26xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
38.5875Xu/1 lượt 38.5875Xu/1 lượt 38.5875Xu/1 lượt 38.5875Xu/1 lượt 61.74xu/1 lượt
38.5875Xu/1 lượt 38.5875Xu/1 lượt 38.5875Xu/1 lượt 38.5875Xu/1 lượt 61.74xu/1 lượt
45.475Xu/1 lượt 45.475Xu/1 lượt 45.475Xu/1 lượt 45.475Xu/1 lượt 72.76xu/1 lượt
11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 17.64xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 2.205xu/1 lượt
1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 1.378125Xu/1 lượt 2.205xu/1 lượt
4.1375Xu/1 lượt 4.1375Xu/1 lượt 4.1375Xu/1 lượt 4.1375Xu/1 lượt 6.62xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
34.45Xu/1 lượt 34.45Xu/1 lượt 34.45Xu/1 lượt 34.45Xu/1 lượt 55.12xu/1 lượt
34.45Xu/1 lượt 34.45Xu/1 lượt 34.45Xu/1 lượt 34.45Xu/1 lượt 55.12xu/1 lượt
30.325Xu/1 lượt 30.325Xu/1 lượt 30.325Xu/1 lượt 30.325Xu/1 lượt 48.52xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
63.4Xu/1 lượt 63.4Xu/1 lượt 63.4Xu/1 lượt 63.4Xu/1 lượt 101.44xu/1 lượt
46.8625Xu/1 lượt 46.8625Xu/1 lượt 46.8625Xu/1 lượt 46.8625Xu/1 lượt 74.98xu/1 lượt
46.8625Xu/1 lượt 46.8625Xu/1 lượt 46.8625Xu/1 lượt 46.8625Xu/1 lượt 74.98xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 1.3125Xu/1 lượt 2.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
56.2875Xu/1 lượt 56.2875Xu/1 lượt 56.2875Xu/1 lượt 56.2875Xu/1 lượt 90.06xu/1 lượt
62.0125Xu/1 lượt 62.0125Xu/1 lượt 62.0125Xu/1 lượt 62.0125Xu/1 lượt 99.22xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
82.6875Xu/1 lượt 82.6875Xu/1 lượt 82.6875Xu/1 lượt 82.6875Xu/1 lượt 132.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
24.9375Xu/1 lượt 24.9375Xu/1 lượt 24.9375Xu/1 lượt 24.9375Xu/1 lượt 39.9xu/1 lượt
23.75Xu/1 lượt 23.75Xu/1 lượt 23.75Xu/1 lượt 23.75Xu/1 lượt 38xu/1 lượt
26.125Xu/1 lượt 26.125Xu/1 lượt 26.125Xu/1 lượt 26.125Xu/1 lượt 41.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
525Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 840xu/1 lượt
656.25Xu/1 lượt 656.25Xu/1 lượt 656.25Xu/1 lượt 656.25Xu/1 lượt 1050xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
11812.5Xu/1 lượt 11812.5Xu/1 lượt 11812.5Xu/1 lượt 11812.5Xu/1 lượt 18900xu/1 lượt
8268.75Xu/1 lượt 8268.75Xu/1 lượt 8268.75Xu/1 lượt 8268.75Xu/1 lượt 13230xu/1 lượt
5906.25Xu/1 lượt 5906.25Xu/1 lượt 5906.25Xu/1 lượt 5906.25Xu/1 lượt 9450xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
42Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 67.2xu/1 lượt
65.625Xu/1 lượt 65.625Xu/1 lượt 65.625Xu/1 lượt 65.625Xu/1 lượt 105xu/1 lượt
94.5Xu/1 lượt 94.5Xu/1 lượt 94.5Xu/1 lượt 94.5Xu/1 lượt 151.2xu/1 lượt
45.6875Xu/1 lượt 45.6875Xu/1 lượt 45.6875Xu/1 lượt 45.6875Xu/1 lượt 73.1xu/1 lượt
463.5125Xu/1 lượt 463.5125Xu/1 lượt 463.5125Xu/1 lượt 463.5125Xu/1 lượt 741.62xu/1 lượt
198.6375Xu/1 lượt 198.6375Xu/1 lượt 198.6375Xu/1 lượt 198.6375Xu/1 lượt 317.82xu/1 lượt
87.4Xu/1 lượt 87.4Xu/1 lượt 87.4Xu/1 lượt 87.4Xu/1 lượt 139.84xu/1 lượt
89.3875Xu/1 lượt 89.3875Xu/1 lượt 89.3875Xu/1 lượt 89.3875Xu/1 lượt 143.02xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.90295Xu/1 lượt 0.90295Xu/1 lượt 0.90295Xu/1 lượt 0.90295Xu/1 lượt 1.44472xu/1 lượt
0.4013125Xu/1 lượt 0.4013125Xu/1 lượt 0.4013125Xu/1 lượt 0.4013125Xu/1 lượt 0.6421xu/1 lượt
7.95Xu/1 lượt 7.95Xu/1 lượt 7.95Xu/1 lượt 7.95Xu/1 lượt 12.72xu/1 lượt
13.25Xu/1 lượt 13.25Xu/1 lượt 13.25Xu/1 lượt 13.25Xu/1 lượt 21.2xu/1 lượt
1.985875Xu/1 lượt 1.985875Xu/1 lượt 1.985875Xu/1 lượt 1.985875Xu/1 lượt 3.1774xu/1 lượt
3.975Xu/1 lượt 3.975Xu/1 lượt 3.975Xu/1 lượt 3.975Xu/1 lượt 6.36xu/1 lượt
0.466525Xu/1 lượt 0.466525Xu/1 lượt 0.466525Xu/1 lượt 0.466525Xu/1 lượt 0.74644xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.075Xu/1 lượt 5.075Xu/1 lượt 5.075Xu/1 lượt 5.075Xu/1 lượt 8.12xu/1 lượt
3.3125Xu/1 lượt 3.3125Xu/1 lượt 3.3125Xu/1 lượt 3.3125Xu/1 lượt 5.3xu/1 lượt
6.0875Xu/1 lượt 6.0875Xu/1 lượt 6.0875Xu/1 lượt 6.0875Xu/1 lượt 9.74xu/1 lượt
7.2125Xu/1 lượt 7.2125Xu/1 lượt 7.2125Xu/1 lượt 7.2125Xu/1 lượt 11.54xu/1 lượt
2.62395Xu/1 lượt 2.62395Xu/1 lượt 2.62395Xu/1 lượt 2.62395Xu/1 lượt 4.19832xu/1 lượt
4.45Xu/1 lượt 4.45Xu/1 lượt 4.45Xu/1 lượt 4.45Xu/1 lượt 7.12xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
16.55Xu/1 lượt 16.55Xu/1 lượt 16.55Xu/1 lượt 16.55Xu/1 lượt 26.48xu/1 lượt
20.675Xu/1 lượt 20.675Xu/1 lượt 20.675Xu/1 lượt 20.675Xu/1 lượt 33.08xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
91.875Xu/1 lượt 91.875Xu/1 lượt 91.875Xu/1 lượt 91.875Xu/1 lượt 147xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
39.375Xu/1 lượt 39.375Xu/1 lượt 39.375Xu/1 lượt 39.375Xu/1 lượt 63xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
61.25Xu/1 lượt 61.25Xu/1 lượt 61.25Xu/1 lượt 61.25Xu/1 lượt 98xu/1 lượt
34.325Xu/1 lượt 34.325Xu/1 lượt 34.325Xu/1 lượt 34.325Xu/1 lượt 54.92xu/1 lượt
59.2625Xu/1 lượt 59.2625Xu/1 lượt 59.2625Xu/1 lượt 59.2625Xu/1 lượt 94.82xu/1 lượt
9.8Xu/1 lượt 9.8Xu/1 lượt 9.8Xu/1 lượt 9.8Xu/1 lượt 15.68xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
55.125Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 88.2xu/1 lượt
45.025Xu/1 lượt 45.025Xu/1 lượt 45.025Xu/1 lượt 45.025Xu/1 lượt 72.04xu/1 lượt
29.8Xu/1 lượt 29.8Xu/1 lượt 29.8Xu/1 lượt 29.8Xu/1 lượt 47.68xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 42xu/1 lượt
0.0137875Xu/1 lượt 0.0137875Xu/1 lượt 0.0137875Xu/1 lượt 0.0137875Xu/1 lượt 0.02206xu/1 lượt
0.1460875Xu/1 lượt 0.1460875Xu/1 lượt 0.1460875Xu/1 lượt 0.1460875Xu/1 lượt 0.23374xu/1 lượt
0.00965Xu/1 lượt 0.00965Xu/1 lượt 0.00965Xu/1 lượt 0.00965Xu/1 lượt 0.01544xu/1 lượt
0.0689125Xu/1 lượt 0.0689125Xu/1 lượt 0.0689125Xu/1 lượt 0.0689125Xu/1 lượt 0.11026xu/1 lượt
0.00965Xu/1 lượt 0.00965Xu/1 lượt 0.00965Xu/1 lượt 0.00965Xu/1 lượt 0.01544xu/1 lượt
0.00965Xu/1 lượt 0.00965Xu/1 lượt 0.00965Xu/1 lượt 0.00965Xu/1 lượt 0.01544xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 44.1xu/1 lượt
68.9125Xu/1 lượt 68.9125Xu/1 lượt 68.9125Xu/1 lượt 68.9125Xu/1 lượt 110.26xu/1 lượt
20.675Xu/1 lượt 20.675Xu/1 lượt 20.675Xu/1 lượt 20.675Xu/1 lượt 33.08xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.99225Xu/1 lượt 0.99225Xu/1 lượt 0.99225Xu/1 lượt 0.99225Xu/1 lượt 1.5876xu/1 lượt
1.985875Xu/1 lượt 1.985875Xu/1 lượt 1.985875Xu/1 lượt 1.985875Xu/1 lượt 3.1774xu/1 lượt
8.275Xu/1 lượt 8.275Xu/1 lượt 8.275Xu/1 lượt 8.275Xu/1 lượt 13.24xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
122.5Xu/1 lượt 122.5Xu/1 lượt 122.5Xu/1 lượt 122.5Xu/1 lượt 196xu/1 lượt
198.6375Xu/1 lượt 198.6375Xu/1 lượt 198.6375Xu/1 lượt 198.6375Xu/1 lượt 317.82xu/1 lượt
111.9Xu/1 lượt 111.9Xu/1 lượt 111.9Xu/1 lượt 111.9Xu/1 lượt 179.04xu/1 lượt
261.85Xu/1 lượt 261.85Xu/1 lượt 261.85Xu/1 lượt 261.85Xu/1 lượt 418.96xu/1 lượt
68.9125Xu/1 lượt 68.9125Xu/1 lượt 68.9125Xu/1 lượt 68.9125Xu/1 lượt 110.26xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
132.4375Xu/1 lượt 132.4375Xu/1 lượt 132.4375Xu/1 lượt 132.4375Xu/1 lượt 211.9xu/1 lượt
130.925Xu/1 lượt 130.925Xu/1 lượt 130.925Xu/1 lượt 130.925Xu/1 lượt 209.48xu/1 lượt
103.3625Xu/1 lượt 103.3625Xu/1 lượt 103.3625Xu/1 lượt 103.3625Xu/1 lượt 165.38xu/1 lượt
96.475Xu/1 lượt 96.475Xu/1 lượt 96.475Xu/1 lượt 96.475Xu/1 lượt 154.36xu/1 lượt
59.8Xu/1 lượt 59.8Xu/1 lượt 59.8Xu/1 lượt 59.8Xu/1 lượt 95.68xu/1 lượt
261.85Xu/1 lượt 261.85Xu/1 lượt 261.85Xu/1 lượt 261.85Xu/1 lượt 418.96xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
275.625Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 441xu/1 lượt
344.5375Xu/1 lượt 344.5375Xu/1 lượt 344.5375Xu/1 lượt 344.5375Xu/1 lượt 551.26xu/1 lượt